Subsidieregelingen

Kunstraad Groningen verleent subsidies namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen.

Incidentenbudget

Dit budget is bedoeld voor professionele kunstenaars in de kunstensector. De aangevraagde projecten en activiteiten dienen een positieve bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. Het primaire doel van de projecten en activiteiten is artistiek. De artistieke kwaliteit van het project staat centraal in de beoordeling van de Kunstraad.

 • Artistieke kwaliteit
 • Mate van aanvulling op het bestaande aanbod
 • Het cultureel ondernemerschap
 • Het publieks- en/of deelnemersbereik
 • Degelijkheid van de financiële onderbouwing
 • Stevigheid van de organisatie
 • Kans van slagen van het project

Hierbij geldt ‘artistieke kwaliteit’ als drempelcriterium. Alleen als een aanvraag voldoende artistieke kwaliteit heeft, wordt er getoetst op de andere criteria.

Bij de artistieke kwaliteit wordt bijvoorbeeld gelet op: repertoirekeuze, aspecten van vernieuwing, mate van oorspronkelijkheid in opzet, gekozen beeldtaal en de keuze voor uitvoering of bezetting. Deze aspecten zijn per discipline verschillend.

Bij de beoordeling van het cultureel ondernemerschap let de Kunstraad op de balans tussen artistieke ambities enerzijds en de marktgerichte exploitatie anderzijds, waarbij publieksgerichtheid, inzetten van voldoende publiciteit, het zoeken naar alternatieve organisatievormen en financieringsstructuren binnen en buiten de kunstwereld aandachtspunten zijn.

 • De subsidieaanvraag wordt tijdig ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit
 • De aanvraag dient in het Nederlands te worden ingediend
 • De activiteit vindt plaats in de provincie Groningen
 • Een aanvrager kan op grond van deze regeling per kalenderjaar voor maximaal € 20.000 aan subsidie in aanmerking komen
 • De bijdrage van de Kunstraad Groningen bedraagt maximaal 1/3 deel van de werkelijk gemaakte noodzakelijke kosten
 • De aanvrager is verplicht entree te heffen, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat
 • De aanvrager levert een, naar het oordeel van de Kunstraad, redelijke financiële eigen bijdrage aan de uitvoering van de activiteit
 • De activiteit is openbaar toegankelijk

 • Subsidie wordt geweigerd als de activiteit reeds ondersteund wordt vanuit het NPG of Toukomst
 • Subsidie wordt geweigerd als de subsidieaanvrager een, volgens de gemeentelijke en/of provinciale cultuurnota, meerjarig gesubsidieerde instelling is
 • De Kunstraad subsidieert geen activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding;
 • De Kunstraad subsidieert geen publicaties van wetenschappelijke werken en/of leermethoden
 • De Kunstraad subsidieert geen activiteiten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed, voor zover deze primair zijn gericht op het conserveren en tonen van het verleden. Subsidie is alleen mogelijk wanneer de verschillende elementen van het verleden in een nieuw kader worden gevat en zo een eigen vitale betekenis krijgen
 • De Kunstraad subsidieert in principe geen boeken, CD’s en/of DVD’s. Voor boeken is een uitzondering op deze regel mogelijk als het een autonoom kunstwerk betreft

Download de criteria voor het Incidentenbudget


Plusregeling amateurkunst

Dit budget is bedoeld voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen, die een project willen uitvoeren, anders dan de reguliere uitvoeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en inhoudelijke, niet individuele deskundigheidsbevordering (scholing, workshops, trainingen).

 • Artistieke kwaliteit
 • Mate van aanvulling op het bestaande aanbod
 • Cultureel ondernemerschap
 • Publieks- en/of deelnemersbereik
 • Degelijkheid van de financiële onderbouwing
 • Stevigheid van de organisatie
 • Kans van slagen van het project

Bij de artistieke kwaliteit wordt bijvoorbeeld gelet op: repertoirekeuze, aspecten van vernieuwing, mate van oorspronkelijkheid in opzet, gekozen beeldtaal en de keuze voor uitvoering of bezetting. Deze aspecten zijn per discipline verschillend.

Bij de beoordeling van het cultureel ondernemerschap let de Kunstraad op de balans tussen artistieke ambities enerzijds en de marktgerichte exploitatie anderzijds, waarbij publieksgerichtheid, inzetten van voldoende publiciteit, het zoeken naar alternatieve organisatievormen en financieringsstructuren binnen en buiten de kunstwereld aandachtspunten zijn.

 • De subsidieaanvraag dient tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit
 • De aanvraag dient in het Nederlands te worden ingediend
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Groningen
 • Een aanvrager kan op grond van deze regeling per kalenderjaar voor maximaal € 15.000 aan subsidie in aanmerking komen
 • De bijdrage van de Kunstraad Groningen bedraagt maximaal 2/3 deel van de werkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten
 • De aanvrager is verplicht entree te heffen, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat
 • Bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten maakt de aanvrager gebruik van de expertise van ter zake deskundigen. In de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarde wordt voldaan
 • Tenminste de helft van de actieve leden en/of deelnemers is woonachtig in de gemeente Groningen. Dit moet worden aangetoond met een deelnemers- en/of ledenlijst met postcodes van de actieve leden en/of deelnemers
 • De aanvragende instelling heeft haar repetitieruimte in de gemeente Groningen

 • De Kunstraad subsidieert geen activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding;
 • De Kunstraad subsidieert geen activiteiten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed, voor zover deze primair zijn gericht op het conserveren en tonen van het verleden. Subsidie is alleen mogelijk wanneer de verschillende elementen van het verleden in een nieuw kader worden gevat en zo een eigen vitale betekenis krijgen
 • De Kunstraad subsidieert in principe geen boeken, CD’s en/of DVD’s. Voor boeken is een uitzondering op deze regel mogelijk als het een autonoom kunstwerk betreft

Download de criteria voor de Plusregeling Amateurkunst


Het Snelloket  cultuur en de PPO-regeling  zijn inmiddels gesloten. Binnen korte tijd is voor beide regelingen het totale bedrag aangevraagd. Er kunnen op dit moment geen aanvragen meer worden ingediend.

Snelloket cultuur

Met het Snelloket cultuur wil de gemeente Groningen jonge podiumkunstenaars, makers en ZZP’ers uit Groningen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het aanvragen van subsidie. Voor een bepaalde groep kunstenaars is de stap naar het aanvragen van een subsidiebijdrage uit het Incidentenbudget groot. De formele criteria schrikken af, ze kunnen er simpelweg niet aan voldoen of de ervaring met het doen van een aanvraag ontbreekt en wordt ervaren als te ingewikkeld. Of een project past niet in de kaders van de regeling en valt ondanks de kwaliteit toch buiten wal en schip.

Een lage instap trekt nieuwe aanwas. Het kennismaken met een regeling van de Kunstraad en het doen van een subsidieaanvraag is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een pas afgestudeerde kunstenaar. Het draagt bij aan de artistieke ontwikkeling en aan de professionalisering, het ondernemerschap van de kunstenaar.

Met een bijdrage uit het Snelloket wordt een financiële mogelijkheid geboden om kleine projecten te realiseren die op korte termijn plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om individuele kunstenaars, acteurs, musici, choreografen e.d. Organisaties zijn uitgesloten van subsidie uit deze regeling.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn:

 • je bent woonachtig in de gemeente Groningen,
 • je ontvangt nu geen steun uit een (andere) regeling van de gemeente Groningen,
 • je bent minimaal een jaar professioneel werkzaam in de culturele sector,
 • de activiteiten leiden tot een publieksactiviteit,
 • het is van professionele kwaliteit,
 • de activiteit vindt plaats in de gemeente Groningen tussen 17 november 2023 en 1 januari 2024.

Er kunnen twee subsidiebedragen worden aangevraagd: € 2.500 of € 5.000. De bijdrage van de Kunstraad mag 100% van de kosten bedragen.

Het loket opent op vrijdag 17 november a.s. om 12:00 uur.

De aanvraag voor het Snelloket cultuur dient in het Nederlands te zijn gesteld en moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier,
 • omschrijving van het project,
 • begroting en dekkingsplan,
 • publiciteitsplan (hoe wordt het publiek live bereikt?),
 • cv’s van de belangrijkste medewerkers aan het project waaruit blijkt dat deze tenminste één jaar professioneel in de cultuursector werkzaam zijn.

Mail het "aanvraagformulier Snelloket cultuur" inclusief de gevraagde onderdelen naar snelloket@nullkunstraadgroningen.nl. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget van € 25.000 is uitgeput.

Let op: alleen volledige aanvragen nemen wij in behandeling. Bij een onvolledige aanvraag geldt het tijdstip van completeren als tijdstip van ontvangst. Aanvragen die voor de opening van het loket op 17 november om 12:00 uur worden ingediend nemen wij tevens niet in behandeling.

Klik hier voor de regeling en hier voor het aanvraagformulier.

De diverse bestanden bij voorkeur in één document (PDF) aanleveren.


PPO-regeling

De Gemeente Groningen stelt in 2023 € 25.000 beschikbaar voor professionele ontwikkeling en scholing voor Groningse ZZP’ers. Culturele en creatieve ZZP’ers wonend in de gemeente Groningen kunnen tot 1 januari 2024 een aanvraag indienen bij de Kunstraad Groningen voor cofinanciering van een gehonoreerde PPO-aanvraag. Het scholingstraject dient in 2023 plaats te vinden.

Culturele en creatieve ZZP’ers wonend in de gemeente Groningen kunnen tot 1 januari 2024 een aanvraag indienen bij de Kunstraad Groningen voor cofinanciering van een gehonoreerde PPO-aanvraag. Het scholingstraject dient in 2023 plaats te vinden.
Het Platform ACCT kent maximaal 1/3e deel van de totale kosten toe en via de Kunstraad Groningen kun je een aanvraag indienen voor een aanvullende bijdrage tot maximaal 90% van de totale kosten, tot een maximum van € 3.600 per jaar.

Beschik je inmiddels over een goedgekeurde aanvraag via www.werktuigPPO.nl en ben je woonachtig in de gemeente Groningen, vul dan het aanvraagformulier in. Je kunt het formulier hier vinden. Vanwege Europese regels in verband met mogelijke staatssteun vragen we je ook de hier bijgevoegde de-minimisverklaring in te vullen. De gemeente Groningen kan op basis van de ingevulde verklaring beoordelen of je als ZZP'er voor ondersteuning uit de PPO-regeling in aanmerking komt.De ingevulde formulieren kun je mailen naar info@nullkunstraadgroningen.nl. Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:

 • Ingevuld aanvraagformulier.
 • Een kopie van de toekenning van het Werktuig PPO.
 • Een invulde en ondertekende de-minimisverklaring.

Informatie over het programma PPO en het doen van een aanvraag voor een ontwikkelplan is te vinden op www.werktuigPPO.nl.
Klik hier voor het Afwegingskader PPO van de gemeente. Zijn er nog vragen over de gemeentelijk bijdrage, stuur dan een mail naar froukje.numan@nullkunstraadgroningen.nl.


Tot Slot

Voor deze subsidies gelden de bepalingen van de Algemene subsidie verordening gemeente Groningen 2019 en de paragrafen 6.1, 6.2  en 6.4 van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen.