Subsidieregelingen

Kunstraad Groningen verleent subsidies namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen.

Incidentenbudget

Dit budget is bedoeld voor professionele kunstenaars in de kunstensector. De aangevraagde projecten en activiteiten dienen een positieve bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. Het primaire doel van de projecten en activiteiten is artistiek. De artistieke kwaliteit van het project staat centraal in de beoordeling van de Kunstraad.

 • Artistieke kwaliteit
 • Mate van aanvulling op het bestaande aanbod
 • Het cultureel ondernemerschap
 • Het publieks- en/of deelnemersbereik
 • Degelijkheid van de financiële onderbouwing
 • Stevigheid van de organisatie
 • Kans van slagen van het project

Hierbij geldt ‘artistieke kwaliteit’ als drempelcriterium. Alleen als een aanvraag voldoende artistieke kwaliteit heeft, wordt er getoetst op de andere criteria.

Bij de artistieke kwaliteit wordt bijvoorbeeld gelet op: repertoirekeuze, aspecten van vernieuwing, mate van oorspronkelijkheid in opzet, gekozen beeldtaal en de keuze voor uitvoering of bezetting. Deze aspecten zijn per discipline verschillend.

Bij de beoordeling van het cultureel ondernemerschap let de Kunstraad op de balans tussen artistieke ambities enerzijds en de marktgerichte exploitatie anderzijds, waarbij publieksgerichtheid, inzetten van voldoende publiciteit, het zoeken naar alternatieve organisatievormen en financieringsstructuren binnen en buiten de kunstwereld aandachtspunten zijn.

 • De subsidieaanvraag wordt tijdig ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit
 • De aanvraag dient in het Nederlands te worden ingediend
 • De activiteit vindt plaats in de provincie Groningen
 • Een aanvrager kan op grond van deze regeling per kalenderjaar voor maximaal € 20.000 aan subsidie in aanmerking komen
 • De bijdrage van de Kunstraad Groningen bedraagt maximaal 1/3 deel van de werkelijk gemaakte noodzakelijke kosten
 • De aanvrager is verplicht entree te heffen, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat
 • De aanvrager levert een, naar het oordeel van de Kunstraad, redelijke financiële eigen bijdrage aan de uitvoering van de activiteit
 • De activiteit is openbaar toegankelijk

 • Subsidie wordt geweigerd als de activiteit reeds ondersteund wordt vanuit het NPG of Toukomst
 • Subsidie wordt geweigerd als de subsidieaanvrager een, volgens de gemeentelijke en/of provinciale cultuurnota, meerjarig gesubsidieerde instelling is
 • De Kunstraad subsidieert geen permanente kunstwerken
 • De Kunstraad subsidieert geen activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding
 • De Kunstraad subsidieert geen publicaties van wetenschappelijke werken en/of leermethoden
 • De Kunstraad subsidieert geen activiteiten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed, voor zover deze primair zijn gericht op het conserveren en tonen van het verleden. Subsidie is alleen mogelijk wanneer de verschillende elementen van het verleden in een nieuw kader worden gevat en zo een eigen vitale betekenis krijgen
 • De Kunstraad subsidieert in principe geen boeken, CD’s en/of DVD’s. Voor boeken is een uitzondering op deze regel mogelijk als het een autonoom kunstwerk betreft

Download de criteria voor het Incidentenbudget


Plusregeling amateurkunst

Dit budget is bedoeld voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen, die een project willen uitvoeren, anders dan de reguliere uitvoeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en inhoudelijke, niet individuele deskundigheidsbevordering (scholing, workshops, trainingen).

 • Artistieke kwaliteit
 • Mate van aanvulling op het bestaande aanbod
 • Cultureel ondernemerschap
 • Publieks- en/of deelnemersbereik
 • Degelijkheid van de financiële onderbouwing
 • Stevigheid van de organisatie
 • Kans van slagen van het project

Bij de artistieke kwaliteit wordt bijvoorbeeld gelet op: repertoirekeuze, aspecten van vernieuwing, mate van oorspronkelijkheid in opzet, gekozen beeldtaal en de keuze voor uitvoering of bezetting. Deze aspecten zijn per discipline verschillend.

Bij de beoordeling van het cultureel ondernemerschap let de Kunstraad op de balans tussen artistieke ambities enerzijds en de marktgerichte exploitatie anderzijds, waarbij publieksgerichtheid, inzetten van voldoende publiciteit, het zoeken naar alternatieve organisatievormen en financieringsstructuren binnen en buiten de kunstwereld aandachtspunten zijn.

 • De subsidieaanvraag dient tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit
 • De aanvraag dient in het Nederlands te worden ingediend
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Groningen
 • Een aanvrager kan op grond van deze regeling per kalenderjaar voor maximaal € 15.000 aan subsidie in aanmerking komen
 • De bijdrage van de Kunstraad Groningen bedraagt maximaal 2/3 deel van de werkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten
 • De aanvrager is verplicht entree te heffen, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat
 • Bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten maakt de aanvrager gebruik van de expertise van ter zake deskundigen. In de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarde wordt voldaan
 • Tenminste de helft van de actieve leden en/of deelnemers is woonachtig in de gemeente Groningen. Dit moet worden aangetoond met een deelnemers- en/of ledenlijst met postcodes van de actieve leden en/of deelnemers
 • De aanvragende instelling heeft haar repetitieruimte in de gemeente Groningen

 • De Kunstraad subsidieert geen activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding;
 • De Kunstraad subsidieert geen activiteiten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed, voor zover deze primair zijn gericht op het conserveren en tonen van het verleden. Subsidie is alleen mogelijk wanneer de verschillende elementen van het verleden in een nieuw kader worden gevat en zo een eigen vitale betekenis krijgen
 • De Kunstraad subsidieert in principe geen boeken, CD’s en/of DVD’s. Voor boeken is een uitzondering op deze regel mogelijk als het een autonoom kunstwerk betreft

Download de criteria voor de Plusregeling Amateurkunst


Tot Slot

Voor deze subsidies gelden de bepalingen van de Algemene subsidie verordening gemeente Groningen 2019 en de paragrafen 6.1, 6.2  en 6.4 van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen.